ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК ГОЛЕМИ ПАРТИ - ТУРНИРИ ПО BEER PONG ОТ 19:00 Ч. В ЕДИНСТВЕНИЯ ОФИЦЯЛЕН КЛУБ В БЪЛГАРИЯ ПО BEER PONG - НАГРАДИ,ПРОМОЦИИ,ИЗНЕНАДИ И ДОБРО НАСТРОЕНИЕ. 220 КВАДРАТНИ МЕТРА КУПООООН :)

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА BNBPA.COM

I.ДЕФИНИЦИИ

- Интернет сайт - съвкупност от уеб страници, адресирани на общ URL и с обща заглавна страница, която се зарежда при изписване на интернет сайта BNBPA.COM

- Потребител - всяко лице, въвело електронния адрес на BNBPA.COM и достигнало до интернет страницата на BNBPA.COM, на която са публикувани съответните оферти.

- Електронна препратка – връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.

- Форсмажорни обстоятелства – непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

II.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между BNBPA.COM и Потребителя, възникнали при и по повод добровоното посещение на потребителя в интернет страницата на BNBPA.COM.

2. Настоящите Общи условия имат задължителен характер за страните BNBPA.COM и Потребителя по този договор.

3. Потребителят декларира и гарантира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

III.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

4.BNBPA.COM предоставя за ползване на потребителите интернет сайт - BNBPA.COM за онлайн информация относно играта "БИРАПОНГ" (Beer pong) и всичко свързано с нея.

5. Настоящите Общи условия са част от договора, чрез който Потребителят ползва информация и услуги за "БИРАПОНГ" (Beer pong), чрез интернет сайта BNBPA.COM. Извършвайки електронно изявление за сключване на договора за ползване на информация, Потребителят се съгласява и с настоящите Общи условия.

6. BNBPA.COM не носи отговорност пред Потребителя в следните случаи:

а/ за нарушаване на авторски и сродни права при публикуване на информация на интернет сайта на BNBPA.COM;

б/ за вреди, причинени на Потребителите от публикуваната информация;

в/ за вреди, причинени на Потребителите от некоректното поведение на трети лица, промотиращи или предоставящи информация за "БИРАПОНГ" (Beer pong), който не са партньори на BNBPA.COM;

7. При ползване на интернет сайта на BNBPA.COM, Потребителят се задължава:

а/ да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, добрите нрави;

б/ да не нарушава чужди имуществени и неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

в/ да не осъществява достъп извън предоставения му от BNBPA.COM;

г/ да не накърнява или възпрепятства наличността, надежността или качеството на предоставения достъп;

III.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8. Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, BNBPA.COM има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.

9. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за ползване на информация, под условие.

10. Потребителят трябва да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

11. BNBPA.COM се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изрично съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури;

IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

12. BNBPA.COM си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това Потребителя.

13. Потребителят заявява, че е запознат, че ползва информация за "БИРАПОНГ" (Beer pong), чрез интернет сайта BNBPA.COM.

14. Страните декларират, че в случай, че някоя/и клаузи по настоящите Общи условия се окаже/се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

16. Настоящите общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на BNBPA.COM. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!

BNBPA.COM